Bedre Medicin


Forside / Hvordan får vi bedre medicin?

Forside


Lægemidler


Indlægssedler

Hvordan undgår jeg farlig medicin?

Hvordan får vi bedre medicin?

Hvordan får vi bedre medicin?

Opdateret 12/03-2003

Her er der konkrete forslag til hvad der skal ændres for at sikre os bedre medicin. Flere gode ideer modtages gerne på bedremedicin@bedremedicin.dk


Fuld information om lægemidlers virkning og bivirkninger

Den information der i dag er til rådighed for læger og forbrugere er ikke tilstrækkelig til at foretage et kvalificeret valg af medicin. Det er altid forbundet med en vis risiko at spise medicin, og forholdet mellem effekt og risiko bør overvejes af både læge og patient. Men det er næsten umuligt, for der mangler vigtige oplysninger om både virkning og bivirkninger.

Information om virkning

På produktresume og på indlægssedlen er beskrevet hvad medicinen virker imod. Men der mangler en vigtig oplysning, nemlig hvor godt medicinen virker.

Medicin bliver testet i lodtrækningsforsøg, inden den bliver godkendt til salg. Formålet er blandt andet at finde ud af om medicinen har en effekt. Det gør man ved at sammenligne medicinen med placebo (f.eks kalktabletter som ikke virker medicinsk) og eventuelt også med anden medicin der allerede findes på markedet.

Forbrugerne har krav på at vide hvor effektiv medicinen er, altså hvor godt den virker i forhold til placebo, og også hvor godt den virker i forhold til eventuel anden medicin. Disse oplysninger kan findes i dokumentationen for de forsøg der går forud for markedsføringstilladelsen, men de mangler på produktresumeerne.

Information om bivirkninger

Al medicin har bivirkninger, men ikke alle bivirkninger er lige alvorlige. Nogle bivirkninger er kendt, inden medicinen sendes på markedet, andre opdages først senere. De bivirkninger der er allerede er kendt, og som er fundet ved forsøg, bør forbrugeren være fuldt informeret om. Men der er ikke noget krav om at alle bivirkninger skal nævnes på produktresumeet, og det kan have katastrofale følger.

Bivirkninger kan optræde mere eller mindre hyppigt. Bivirkninger karakteriseres som sjældne, hvis mindre end 1% af patienterne får dem, og de sjældne bivirkninger er tit udeladt i produktresumeerne og på indlægssedlerne. Men de sjældne bivirkninger er ofte de alvorlige, og uden oplysning om dem kan man ikke vurdere forholdet mellem effekt og risiko.

Information om medicin skal afhænge af indholdsstofferne

Selvfølgelig, vil de fleste sige. Det er jo indholdsstofferne der bestemmer virkningen og bivirkningerne. Men i dag afhænger den information der gives til forbrugeren i høj grad af producentens valg. Det er nemlig producenten der sammen med myndighederne bestemmer hvad der skal stå i produktresumeet, og dermed på indlægssedlen. Og det fører til at medicin med identiske indholdsstoffer beskrives forskelligt fra producent til producent, og fra land til land.

Den totale information om et indholdsstof er dermed spredt ud i småbidder, og for at få et overblik skal forbrugeren ikke bare sætte sig ind i oplysninger om sin egen medicin, men også om hvad andre producenter skriver om det samme stof, og hvad de forskellige producenter oplyser i om stoffet i andre lande. En opgave der i praksis er nærmest uoverkommelig, og som umyndiggør forbrugeren i sit valg af medicin.

Information om hvor godt medicinen er undersøgt

Ikke al medicin er undersøgt lige grundigt. Gammel medicin kan være godkendt på grundlag af forsøg med få hundrede mennesker, forsøg som i dag ikke ville kunne bruges som grundlag for en markedsføringstilladelse, fordi hverken virkning eller bivirkninger ville være dokumenteret tilstrækkeligt efter vore dages krav. Der er intet krav om at forbrugerne skal oplyses om hvilket grundlag medicinen er blevet godkendt på. Og derfor har forbrugerne sjældent mulighed for at fravælge dårligt dokumenteret medicin.

Information om godkendelse i andre lande

Medicin der er godkendt til brug i Danmark, er ikke nødvendigvis godkendt andre steder i verden. Det kan der være mange årsager til, men det kunne være en stor hjælp for forbrugerne at vide hvilke andre lande der har godkendt tilsvarende medicin. Meget af den nyere medicin er f.eks. godkendt i hele EU og i USA, og det er en bedre garanti for sikkerheden end en national tilladelse.


Opfølgende information om medicinen skal være let tilgængelig

Når medicinen kommer på markedet, starter overvågningen af hvordan medicinen virker. De kliniske forsøg, der går forud for markedsføringstilladelsen, er - selv om de kan være meget omfattende - baseret på få mennesker i forhold til det antal der bruger medicinen. Efter at medicinen bliver frigivet til salg kan der opstå ny viden om medicinens virkning og bivirkning, og det er vigtigt at disse informationer når tilbage til patienterne.

Der bliver solgt medicin herhjemme, hvor der kan stilles spørgsmål ved effekten, og det er rimeligt at forbrugerne får denne oplysning. Men hvordan? Danmarks Apotekerforening har offentliggjort navne på medicin hvor foreningen mener der kan stilles spørgsmål ved effekten. Institut for Rationel Farmakoterapi vurderer også medicin på deres hjemmeside. Og ellers gælder det om at følge med i medierne og på sundhedsportalerne. Det er ikke nogen let opgave for forbrugerne at være a jour med den nyeste viden om virkningen af medicin.

Endnu vanskeligere bliver det hvis man som forbruger ønsker at se hvilke bivirkninger der er blevet indrapporteret på den medicin man indtager. Lægemiddelstyrelsen offentliggør meddelelser om bivirkninger på deres hjemmeside, men det er kun ganske få præparater der bliver omtalt. En simpel søgning på indrapporterede bivirkninger på et præparat eller et indholdsstof er ikke mulig.


Søg, og I skal finde

Ved at søge grundigt nok, ved at være god til at bruge internettet, ved at kunne læse medicinsk litteratur på engelsk, ved at søge aktindsigt, så kan man få noget der ligner fuld information om den medicin man indtager. I praksis er det en nærmest umulig opgave, og dermed er vejen banet for en ukritisk holdning til medicin og dermed et stort medicinforbrug.

Der er brug for en oversigtsside for hvert præparat, med alle oplysninger der kunne være relevante for forbrugerne, samlet på et sted.


Sikkerhed først

Tre selvfølgelige regler, som ikke gælder i dag, kunne forbedre forbrugernes sikkerhed:

Medicin der er trukket ud af markedet i andre lande må heller ikke kunne sælges herhjemme.

Medicin der ikke må sælges herhjemme, må ikke kunne importeres fra andre lande.

Medicin der er godkendt på et grundlag der i dag anses for at være utilstrækkeligt, må ikke kunne sælges i Danmark.


Tillid

Der må ikke kunne rejses mistanke om sammenblanding af interesser i de systemer der har med vores medicin at gøre. Systemerne skal derfor gøres så uafhængige som muligt, og de skal have forskelligt fokus.

Der skal være et system til at godkende lægemidler.

Der skal være et andet system til at kontrollere lægemidlernes faktiske effekt og faktiske bivirkninger.

Der skal være et tredje system til at varetage forbrugernes interesser, og det skal være helt uafhængigt af myndigheder og interesseorganisationer.Forrige |  Forside